Εκτύπωση

Σκοπός του Ιδρύματος

Ο  Ξενώνας, ο οποίος είναι υψηλών προδιαγραφών, διαθέτει ειδικούς χώρους, κατάλληλους για επιστημονικές, πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις κοινωνικού περιεχομένου και προσφέρεται για την εξυπηρέτηση του σκοπού του Ιδρύματος, που είναι η προώθηση ερευνητικού και ακαδημαϊκού έργου και συνεργασιών στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και συναντήσεων δημιουργικών κοινωνικών ομάδων που συμβάλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, με επίκεντρο σύγχρονες και λειτουργικές εγκαταστάσεις, αλλά και συναφείς δραστηριότητες που εκπηγάζουν από το Ίδρυμα.

Η λειτουργία του ξενώνα γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και έχει υπογραφεί η σχετική Σύμβαση. 
 
Το αποτέλεσμα της  συμφωνίας μεταξύ των φορέων που συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία του Ξενώνας,  συντελεί, μεταξύ άλλων, στην προβολή του Πανεπιστημίου, της Πόλης των Πατρών και της ευρύτερης περιοχής, στην συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας, στις ανταλλαγές/μετακινήσεις φοιτητών και ερευνητών, στην οργάνωση σημαντικών επιστημονικών και αναπτυξιακών δράσεων, και σε συναφείς δράσεις, και όλα αυτά σε ένα εξαιρετικό από κάθε άποψη (state of the art) περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα,

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχει την δυνατότητα να παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες κατά την εξέλιξη ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων ανταλλαγών φοιτητών, στα οποία συμμετέχει (Erasmus και άλλα), σε μετακαλούμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές εξωτερικού, αριστούχους φοιτητές, καθώς και στο πλαίσιο της συμπληρωματικής υποστήριξης οργάνωσης/φιλοξενίας επιστημονικών εκδηλώσεων μικρής διάρκειας, συνεδρίων κ.λ.π. (με χρήση και της υπάρχουσας αίθουσας εκδηλώσεων). Επίσης δύναται να παρέχει φιλοξενία σε ακαδημαϊκούς διδασκάλους, ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες που ασκούν ερευνητικό έργο συμμετέχοντας σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή προγράμματα και σε συνεργασία με το προσωπικό των πανεπιστημιακών τμημάτων.

Το δε Εθνικό  Ίδρυμα Νεότητος δύναται να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις για την υλοποίηση δράσεων και ενεργειών μέσα στα πλαίσια των κανόνων λειτουργίας του Ξενώνα.

Τέλος, δίδεται η ευχέρεια στον Δήμο Πατρέων (αλλά και στους λοιπούς Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού), στην περιφέρεια του οποίου εδρεύουν ή φιλοξενούνται οι δύο πρώτοι των συμβαλλομένων να αξιοποιεί τον Ξενώνα και την υποδομή που παρέχει για τη φιλοξενία αντιπροσωπειών ή αποστολών που εμπλουτίζουν τις δραστηριότητές του, στο πλαίσιο είτε ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δικτύων, στα οποία συμμετέχει, είτε σε προγράμματα με τις αδελφοποιημένες πόλεις και να αξιοποιεί τους χώρους του Ξενώνα για κάθε άλλη συμβατή λειτουργία που συναρτάται με τη φιλοξενία εθελοντών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο που προσδιορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας του Ξενώνα ως προς τη διαθεσιμότητα δωματίων και χώρων, στις περιόδους περιορισμένης ακαδημαϊκής δραστηριότητας (π.χ. καλοκαίρι).

Ο ξενώνας ως κυψέλη της νεότητας

Στην φοιτητική  κοινότητα, διαχρονικά, η πορεία των  σπουδών και η ακαδημαϊκή εξέλιξη  του φοιτητή, συναρτάται άμεσα με τον τρόπο της διαβίωσής του, καθώς η χώρα μας, προσπαθώνας  να εξελίξει ένα εκτεταμένο σύστημα  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, αναγκαστικά  προσηλώθηκε στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών βασικών δομών, στα πανεπιστημιακά κτίρια, στον εξοπλισμό και στην στελέχωσή τους. Οι φοιτητές και σπουδαστές, αναγκαστικά καλύπτουν τις στεγαστικές τους ανάγκες μέσα στον αστικό ιστό των πόλεων που φιλοξενούν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ενίοτε, η παρουσία τους, εκτός από επιθυμητή στις τοπικές κοινωνίες χάρη στην ζωντάνια που προσθέτουν οι κοινότητες των νέων στην λειτουργία τους, συμβάλει στην ανάπτυξη μιάς αγοράς και διαχείρισης προσωρινής στέγης. Εντούτοις, σε μεγάλες πόλεις της χώρας και του εξωτερικού, όπου το στεγαστικό πρόβλημα είναι ούτως ή άλλως φλέγον, ανακύπτουν πολλές δυσκολίες στην εξεύρεση κατάλληλου χώρου φιλοξενίας της φοιτητικής δημιουργικότητας.

Αυτός είναι ο  σοβαρός, πανελλήνια αποδεκτός και  θεμιτός στόχος που καλύπτει ο  Οίκος του Ελληνα Φοιτητή, του  Κοινωφελούς Ιδρύματος Δημητρίου και Λιλής Σταυροπούλου. Η αβίαστη  ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του  ξενώνα στον πολεοδομικό ιστό της  Πάτρας, θα αποτελέσει μια σημαντική παράμετρο διάχυσης των ήδη σπουδαίων επιδραστικών δομών του Πανεπιστημίου Πατρών στην κοινωνία της Πόλης, με την δέουσα διαδραστική ανταπόκριση.